فروش سوله1200متری شهرک صنعتی شمس اباد

فروش سوله1200متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
17,000,000,000
متراژ سوله:
1200
متراژ زمین:
4000
اجاره سوله600متری شهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سوله600متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
100,000,000
قیمت اجاره:
15,000,000
متراژ سوله:
600
متراژ زمین:
1000
اجاره سوله720متری شهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سوله720متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
100,000,000
قیمت اجاره:
15,000,000
متراژ سوله:
720
متراژ زمین:
1000
اجاره سوله800متری شهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سوله800متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
50,000,000
قیمت اجاره:
15,000,000
متراژ سوله:
800
متراژ زمین:
2450
اجاره سوله600متری شهرک صنعتی شمس اباد

اجاره سوله600متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
200,000,000
قیمت اجاره:
17,000,000
متراژ سوله:
600
متراژ زمین:
1000
فروش سوله6400متری شهرک صنعتی شمس اباد

فروش سوله6400متری شهرک صنعتی شمس اباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
18,000,000,000
متراژ سوله:
3000
متراژ زمین:
6400