5000 متر سالن فروشی

5000 متر سالن فروشی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
45,000,000,000
متراژ سوله:
5000
متراژ زمین:
30000
1000 متر سالن فروشی

1000 متر سالن فروشی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
6,000,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
1000 متر سالن غذایی فروشی

1000 متر سالن غذایی فروشی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
6,000,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
1000 متر سالن فقط انبار

1000 متر سالن فقط انبار

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
100,000,000
قیمت اجاره:
16,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
1000 متر سالن مشاع اجاره

1000 متر سالن مشاع اجاره

نوع معامله:
رهن و اجاره
قیمت رهن:
700,000,000
قیمت اجاره:
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
4000
فروش 1000 متر سالن مناسب انبار سنگ

فروش 1000 متر سالن مناسب انبار سنگ

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
6,500,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000