فروشی گلسرخ

فروشی گلسرخ

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
7,000,000,000
متراژ سوله:
600
متراژ زمین:
6000
فروش انبار سنگ

فروش انبار سنگ

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
4,800,000,000
متراژ سوله:
1200
متراژ زمین:
2300
فروش تجاری بازارچه آلمینیوم

فروش تجاری بازارچه آلمینیوم

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
320,000,000
متراژ سوله:
24
متراژ زمین:
24
زمین فروشی سند دار

زمین فروشی سند دار

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
1,000,000
متراژ سوله:
0
متراژ زمین:
2600
فروشی سند دار

فروشی سند دار

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
2,500,000,000
متراژ سوله:
750
متراژ زمین:
1300
فروش سوله فلزی شمس آباد

فروش سوله فلزی شمس آباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
3,300,000,000
متراژ سوله:
900
متراژ زمین:
2000