فروش سوله کوچک شمس آباد

فروش سوله کوچک شمس آباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
2,100,000,000
متراژ سوله:
500
متراژ زمین:
1000
فروشی الومینوم کاران

فروشی الومینوم کاران

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
5,000,000,000
متراژ سوله:
1600
متراژ زمین:
2450
کارخانه غذایی

کارخانه غذایی

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
27,000,000,000
متراژ سوله:
1700
متراژ زمین:
6400
فروش کارخانه فعال فلزی شمس آباد

فروش کارخانه فعال فلزی شمس آباد

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
23,000,000,000
متراژ سوله:
2500
متراژ زمین:
11700
فروش کارخانه غذایی 2 طبقه

فروش کارخانه غذایی 2 طبقه

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
4,500,000,000
متراژ سوله:
1000
متراژ زمین:
2000
زمین خالی سنگبری

زمین خالی سنگبری

نوع معامله:
خرید و فروش
قیمت فروش:
2,650,000,000
متراژ سوله:
0, 0, 0, 0, 0, 0
متراژ زمین:
3520